Řešení v PDF verzi:

Řešení sad 1 a 2 a Řešení sad 3 a 4


Řešení sady 1

101. Divné blues

Kurzívou psané pasáže se nepromítají do řešení. V každém verši je pasáž, která obsahuje přesmyčku z pismen "divne blues" + právě jedno písmenko navíc. Řešení potvrzuje také pozice tohoto přebytečného písmenka: v prvním verši je na první pozici přesmyčky, ve druhém verši na druhé - pochopení tohoto principu může výrazně zkrátit čas doluštění (stačí totiž jen přečíst tajenku). Kód KLEPTOMANIE.

102. Královská procházka

Řešení úkolu 101

Text zapsaný královskou procházkou je "Má listy a přitom to není strom, je dobrý přítel člověka a není to pes, jsou v ní myšlenky a není to hlava, zahajuje revoluce a není to zbraň, pokud stále nevíš, hledej v antikvariátu." Kód je tedy KNIHA.

103. První myšlenky

Tlusté čáry mezi obrázky značí asociace (na což trochu navádí název První myšlenky). Samotné obrázky mohou být těžko poznatelné a nejednoznačné, nicméně díky vzájemným souvislostem by měly jít všechny jasně pojmenovat. Tečkovaná čára spojuje následující: mléko, ochrana, Don Quijote, rakev, ovce, topinka, internet, seno, Karpaty. Z těchto slov vezmeme první písmena (na což opět trochu navádí i název) a máme heslo MODROTISK.

104. Binární růžice

Řešení úkolu 104

105. Bludiště

Vzít klíče E, J. Otevřít J, vzít M, otevřít M, vzít H, otevřít H, vzít Q, otevřít Q, otevřít E, otevřít B. Tato cesta je nejkratší, náznak zdůvodnění: cesta ven skrze A a C musí být vcelku evidentně delší než cesta skrze B, cesta ven skrze D vyžaduje otevřít 8 dvěří (DGIJKMPQ). Kód je tedy BEHJMQ.

106. Námořníkovo pásmo

Substituční šifra využívající časových pásem. Časová pásma (základních je 24) mají jednopísmenné námořní zkratky, viz například stránka na Wikipedii. Jde tedy o to přiřadit místa na fotografiích do správných časových pásem a přečíst jejich jednopísmenné zkratky. Nový Zéland (M), Japonsko (I), Guatemala - Tikal (S), Colorado (T), South Georgia (O), Mexiko - Popocatepetl (S), Moskva (C), Čína (H), South Sandwich (O), Aljaška (V), Namibie (A), Pitcairn Islands (V), ©panělsko - Cordoba (A), Kamčatka (M), Turkmenistán (E), Aljaška (V), Kambodža (G), Fidži (M), Arizóna (T). Dostáváme tedy text "Misto schovavame v GMT". A kód je tedy GREENWICH.

Řešení sady 2

201. Strom v nestandardní notaci

Křestní jména osob v zadání jsou Matouš, Marek, Lukáš, Jan, tj. jména čtyř evangelistů (navíc v klasickém pořadí). Čísla v zadání převedeme na zlomky v základním tvaru a napíšeme si je jako poměr, vedle nich si napíšeme ona křestní jména, dostáváme již standartní notaci veršů v Bibli (přesné znění se může lišit dle překladu, obsah je však vždy stejný):

 • Matouš 21:20. Když to učedníci viděli, podivili se: "Jak najednou ten fíkovník uschl!"
 • Marek 11:13. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic, než listí, neboť nebyl čas fíků."
 • Lukáš 13:7. Řekl vinaři: "Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?"
 • Jan 1:50. Ježíš mu odpověděl: "Věříš proto, že jsem ti řekl: 'Viděl jsem tě pod fíkovníkem'? Uvidíš větší věci než toto."

Všechny citované verše mají společnou jednu věc: vyskytuje se v nich FIKOVNIK (ve starších překladech se občas vyskytuje "fík" místo "fíkovník", tuto případnou nejednoznačnost ovšem upřesňuje název).

202. Rozličné indicie

Obrázky jsou: Anglie + křoví, Bushman -- man, výsledky vyhledávání slova "bush" na Google trends, 41. a 43. prezident USA. Kód je BUSH.

203. Bojovný národ

Text je metaforou, obrázek je přímo převzatý z výukových materiálů. Oboje se vztahuje k šíření buku v Evropě po poslední době ledové. Kód je tedy BUK.

204. Slohovka

Řešení úkolu 204

Kód je tedy UHEL.

205. Křižovatka

V obrázku se skrývají názvy českých a jedné slovenské kapely. Tajenka dává "první album ABBA" a kód je tedy RINGRING.

Řešení úkolu 205

Řešení sady 3

301. Generátor obrázků

Generátor funguje jako buněčný automat - v každém kroku se každé políčko podívá na svoji barvu a na barvu okolních políček a dle toho se rozhodne, jakou barvu bude mít další kolo. Přepínače určují pravidla:

 • S4: určuje barvu (černá/bílá), když jsou právě čtyři bílí sousedi,
 • S1: určuje barvu (černá/bílá), když je právě jeden bílý soused,
 • L: pokud zapnuto, probíhá bonusové kopírování doleva (vzniká nesymetrie),
 • S3: určuje barvu (černá/bílá), když jsou právě tři bílí sousedi,
 • R: pokud vypnuto, probíhá bonusové kopírování doprava (vzniká nesymetrie),
 • Z: pokud je vypnuto, bílé pole zůstane už pořád bílé,
 • N4vs8: zohledňovat 4 sousední pole (bez diagonály) nebo 8 sousedních polů (s diagonálou),
 • S2: určuje barvu (černá/bílá), když jsou právě dva bílí sousedi.

Odhalit všechna pravidla je pravděpodobně náročnější než vyzkoušet všech 256 možností, nicméně částečné odhalení pravidel (např. tlačítka L, R) není zas tak těžké a výrazně sníží počet možností, které je třeba zkoušet. Kód je 10001111.

302. Vykapaný

Jde o poměrně obtížné kódování morseovky pomocí krápníků (stalaktity čárka, stalagmity tečka, stalagnáty oddělovače). Stalagnáty jsou na fotkách znázorněny přímo, navíc s hintem MK, což je odkaz na Moravský kras. Zbytek krápníků je vyjádřen nepřímo - jde o nejznámější krápníky a krápníkové útvary, které lze nalézt v Moravském krasu: Bažant (stalaktit), Svícen (stalagmit), Bambus, resp. Bambusový lesík (stalagmit), Černoušek (stalagmit), Sněžka (stalagmit), Handžár (stalagmit), Mrkev, případně mrkvovité krápníky (stalaktit), Čarodějnice (není to typický krápník, spíš sintrové náteky na balvanech, ale každopádně zdola nahoru takže lze určit jako stalagmit), Váza (stalagmit), Strážce (stalaktit). Kód je DIRA.

303. Rozbor věty

Jde o netradičně zadanou šifrovací mřížku, při níž si hráči zopakují vědomosti o syntaktickém rozboru věty. Věta ze záhlaví je skutečně pravdivá - tj. syntaktický rozbor potvrdí její pravdivost. Další pozorování: tabulka má stejný počet sloupců, jako je ve větě slov, která mají platnost větného členu. V rámci syntaktického rozboru zároveň určujeme závislosti větných členů (např. podmět a přísudek na ničem nezávisí, tj. jsou v nejhořejší vrstvě). Spojme nyní to, co jsme zjistili pozorováním: ke každému sloupci patří jedno slovo ze sebereferenční věty. Toto slovo lze položit do určité hloubky (příklad: podmět je v nejhořejší vrstvě, předměty, které jsou přímo závislé na přísudku, ve druhé vrstvě atd.). Jinak řečeno, kdo si pamatuje, jak se kreslí graf závislostí větných členů, tento graf vytvoří a převede jej do tabulky. Vznikne tak šifrovací mřížka a lze odečíst zprávu. Viz obrázek. Řešením tedy je slovo SKLADBA.

Řešení úkolu 303

304. Obrazce

Řešení úkolu 304

305. Dělba území

Řešení úkolu 305

Kód je "4379" (=52+6+6+2+4256+51+6).

306. Rhombicosidodecahedron

Jde o plášť tělesa rhombicosidodecahedron (viz například Wikipedie) zakreslený v rovině. Plášť je rozdělený na 5 dílů, které je potřeba přiložit dle čísel 1-5 k chybějícímu 12. pětiúhelníku. Potom stačí těleso poskládat (nebo si představit, které hrany patří k sobě) a pak již jen podle šipek čteme: "latinsky platonske teleso s sesti vrcholy". Kód je OCTAHEDRON.

Řešení sady 4

401. Kontrola pravopisu

Stačí provést to, co říká název: kontrolu pravopisu. Nekontrolujeme ovšem český pravopis, ale slovenský (v seznamu slov se vyskytuje mnoho slov, které se váží ke Slovensku, případně se vyskytují ve slovenské hymně: zastavme, východ, hromy, Tatry, blesky, halušky, haluz, Bratislava, spalo, valaška, naše). Pokud máte nainstalovanou automatickou kontrolu pravopisu, tak ani nemusíte myslet (následující je snímek obrazovky z Wordu):

Řešení úkolu 401

Takže kód je MEDVED.

402. Barvy

V zadání se vyskytuje 7 barev a to vždy v podobném pořadí. Jde o sedm barev duhy, vždy v pořadí, jak jsou v duze. Barvám přiřadíme čísla od 1 do 7 (červená = 1, modrá = 7). Součet těchto čísel v jednom řádku udává písmeno. Jak je naznačeno, první sloupeček kóduje slovo "sendvic" (pomocí tohoto sloupečku lze odhalit, případně ověřit systém), druhý sloupeček je vlastní kód: POKLAD.

403. Kdo přežil?

Stegosaurus, tyranosaurus, mamut, dronte mauricijský, ichtyosaurus, šavlozubý tygr, latimérie, brontosourus. Do dnešní doby přežila pouze LATIMERIE.

404. Latinská

Jde o metaforické obrázky: koza, kobylky, myš, brouci, pavouci, ježek, vlaštovka, kohout, slunéčko, kůň. Zjistíme jejich latinská jména a čteme z latinských názvů x-tá písmena - podle čísel na fotkách. V případě více možností latinských termínů bereme nejběžnější latinské názvy (resp. nejběžnější zástupce). Pozor na zdvojení, tj. množné číslo (kobylky, pavouci). Názvosloví kontrolováno na webu www.biolib.cz.

 • R - koza (4) - capra
 • E - kobylky (1) - ensifera
 • S - myš (3) - různé varianty, brán zřetel k základnímu mus (např. myš domácí)
 • T - brouci (7) - coleoptera
 • A - pavouci (1) - araneae
 • U - ježek (8) - erinaceus (brán ježek obecný, nejběžnější)
 • R - vlaštovka (3) - hirundo
 • A - kohout (2) - gallus (brán kur domácí, tj. nejběžnější představa kohouta)
 • C - sluníčko, slunéčko (1) - coccinella (bráno nejběžnější slunéčko semitečné, příp. slunéčkovití)
 • E - kůň (1) - equus (brán kůň domácí)

Kód je RESTAURACE.

405. Mlha

V textu se na různých pozicích (uvnitř slov, na švu slov, v překlepu) nejvíce vyskytuje slovo ZVYK. Jak je navíc známo: "Zvyk je železná (La Tenne, panna, zásoba) košile (noc, svatba, kabát)".